اقتصاد مقاومتی

این اقتصاد درون زا است، یعنی از دل ظرفیت های خود کشور ما و خود ما می جوشد . رشد این نهال واین درخت متکی است به امکانات کشور خودمان ، درون زا بدین معنا است. رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)
 • همیسکورپیوس لپتروس
 • 0
 • اندروکتونس کراسیکودا
 • 0
 • هوتنتوتا سالسی
 • 0
 • هوتنتوتا سولسینی
 • 0
 • مزوبوتوس اپئوس
 • 0
 • ادنتوبوتوس دوریه
 • 0
 • اسکالپچراتوس(جرار)
 • 0